WORKSHOPS

Upcoming

 • 2019 EEG-DCM Workshop (@KHBM / 대한뇌기능매핑학회)

2019 모네 워크샵 시리즈 동역학적인과모델링(DCM) for EEG

 

장소: 고려대 하나스퀘어 강당 

일시: 2019.5.3 (

주관: KHBM, 연세대학교 MONET  

 

강사: 박해정 교수(연세대 의대), 

 강지영 교수(연세대 시스템융합연구원), 

 어진석, 손준호 연구원 (모네연구실)

 

 

9:15-9:30 등록 실습 환경 정리

9:30:10:00 뇌파를 이용한 신경계산모델링의 기초박해정 

박해정 (연세대 의대 핵의학교실)

 

 

DCM for EEG ERP

https://www.youtube.com/watch?v=FjH8eGBzRr0&t=1s

 

DCM for EEG DCM

https://www.youtube.com/watch?v=y8M82UHfzDE

 

DCM for EEG BMS

https://www.youtube.com/watch?v=Fkrj6sGEuQw

 

DCM for EEG CSD

https://www.youtube.com/watch?v=JHCl8GfGin8

 

DCM for EEG  PEB

https://www.youtube.com/watch?v=dZCxXhRaisY

 

DCM for EEG 6 뇌파 변환

https://www.youtube.com/watch?v=ZvUps2BFP8o

https://www.youtube.com/watch?v=tKBspdscDj8

 

DCM for EEG 7 전처리

https://www.youtube.com/watch?v=1ZFo8qZnq-s

 

 

데이터 파일

https://drive.google.com/open?id=1-me0Cs5R3Ea2U–pEye13biMF7f2rXhA

 

 
 
 

Previous

 • 2018 SPM Workshop (@KHBM / 대한뇌기능매핑학회)
 • 2017 SPM PET Workshop
 • 2017 SPM Workshop
 • 2016 SPM PET Workshop
 • 2014 MNET Workshop
 • 2014 SPM Workshop
 • 2012 SPM Workshop
 • 2011 Combined EEG & TMS Workshop
 • 2011 KHBM Freesurfer Workshop
 • 2009 SPM Workshop
 • 2009 VBM Workshop
 • 2007 SPM Workshop
 • 2005 SPM Workshop
Close Menu